2721033000 - 6972007143

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Προυποθέσεις εισόδου σκύλου γιά φιλοξενία:

  1. Βιβλιάριο υγείας ενημερωμένο από αδειοδοτημένο κτηνίατρο φέροντα & τόν αριθμό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ο οποίος πρέπει νά βρίσκεται & στή βάση δεδομένων τού ΥΠ.Α.Α.Τ. από τόν εφαρμόσαντα κτηνίατρο.

2. Ενημέρωση τού υπευθύνου τής επιχείρησης μας γιά τυχόν προβλήματα υγείας η διατροφικές διαταραχές η                        προτιμήσεις τού μικρού σας φίλου.