2721033000 - 6972007143

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Είμαστε πιστοποιημένοι από τήν Κτηνιατρική υπηρεσία τού ΥΠ.Α.Α.Τ. & όλες τίς συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Τελούμε μέλη τού Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενδιαιτημάτων Ζώων.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ